Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Clear


Картинките и текстовите елементи, които се показват в други елементи се наричат плаващи елементи.
Свойството clear задава страна на елемент, където други плаващи елементи не са позволени.

Пример:

h2
{
clear: right
}

address
{
clear: both
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
left Не са позволени плаващи елементи отляво.
right Не са позволени плаващи елементи отдясно.
both Не са позволени плаващи елементи нито отляво, нито от дясно.
none Стойност по подразбиране. Позволени са плаващи елементи и от двете страни.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop