Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-left-color


Свойството border-left-color задава цвят на долната рамка..
Бележка: Винаги първо трябва да се зададе стилът на рамката, а след това цветът.

Пример:

p
{
border-style: solid;
border-left-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-left-color: rgb(255,0,0)
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
color Стойността color може да бъде име на цвят (red), rgb стойност (rgb(255,0,0)), или hex число (#FF0000).
transparent Рамката е прозрачна.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop