Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Background-image


Свойството background-image задава картинка за фон.
Съвет: Винаги задавайте цвят за фон, който да се показва ако картинката не е налична.

Пример:

body

background-image: url(stars.gif); 
background-color: #000000
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
url(URL) Пътят до картинката .
none Стойност по подразбиране. Няма фонова картинка.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop