Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-spacing


Свойството border-spacing определя разстояние, което разделя рамките на клетките (само за "separated borders" модел).

Пример:

table 
{
border-spacing: 10px
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
length length Определя разстоянието в px, cm, etc. Ако един параметър за дължина е определен, то определя хоризонталното и вертикалното разстояние.Ако два параметри за дължина са определени, първият определя хоризонталното разстояние, а вторият - вертикалното. Дължините не могат да бъдат отрицателни
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop