Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Vertical-align


Свойството vertical-align задава вертикалното подравняване на елемента.

Пример:

img

vertical-align: bottom
}  

Възможни стойности:

Стойност Описание
baseline Стойност по подразбиране. Елемента се поставя на основната линия на родителския елемент.
sub Подравнява елемента долен индекс под базовата линия.
super Подравнява елемента като горен индекс над базовата линия.
top Горният край на елемента се подравнява с горния край на най-високия елемент.
text-top Горният край на елемента се подравнява с горния край на шрифта на родителския елемент.
middle Елемента се поставя в средата на родителския елемент.
bottom Долният край на елемента се подравнява с долния край на най-ниския елемент.
text-bottom Долният край на елемента се подравнява с долния край на шрифта на родителския елемент.
length  
% Подравнява елемента в % стойност на свойството "line-height".Негативните стойности са позволени.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop