Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Position


Свойството position поставя елемента в статична, свързана, абсолютна или фиксирана позиция.

Пример:

h1
{
position:absolute;
left:100px;
top:150px;
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
static Стойност по подразбиране. Елемент със статична позиция: static винаги има позиция, която се определя нормално от обтичащата страница (статичния елемент игнорира всяка горна, долна, лява, дясна декларация).
relative Елемент с позиция relative премества елемента до неговата нормална позиция, така "left:20" добавя 20 пиксела до лявата позиция на елемента.
absolute Елемент с позиция absolute е поставен на специфични кординати свързани с съдържащия го блок. Позицията на елемента се отличава с "left", "top", "right", и "bottom" свойства
fixed Елемент с позиция absolute е поставен на специфични кординати свързани с прозореца на браузъра. Позицията на елемента се отличава с "left", "top", "right", и "bottom" свойства Елементите поставени в тази позиция са независими от скролиране. Работи в IE7 (strict mode).
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop