Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-color


Свойството border-color задава цвят на четирите рамки, може да има от един до четири цвята.
Бележка: Винаги първо трябва да се зададе стилът на рамката, а след това цветът.

Пример:

table {border-color: red}
all four borders will be red

table {border-color: red green}
top and bottom border will be red, left and right border will be green 

table {border-color: red green blue}
top border will be red, left and right border will be green, bottom border will be blue

table {border-color: red green blue yellow}
top border will be red, right border will be green, bottom border  will be blue, left border will be yellow


Възможни стойности:

Стойност Описание
color Стойността color може да бъде име на цвят (red), rgb стойност (rgb(255,0,0)), или hex число (#FF0000).
transparent Рамката е прозрачна.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop