Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Width


Свойството width настроива ширината на елемент.

Пример:

img
{
width: 100%
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
auto Стоиността по поддразбиране. Браузърът изчислява актуалната ширина.
length Определя ширината в px, cm и т.н. 
% Определя ширина на елемента в % спрямо родителския елемент.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop