Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Line-height


Свойството line-height настроива разстоянието между линиите.

Пример:

p

line-height: 1.4
}

p

line-height: 14pt

p

line-height: 140%
}  


Възможни стойности:

Стойност Описание
normal Стойност по подразбиране. Настроива подходящо разстояние между линиите.
number Настроива число, което да бъде умножено по големината на избрания шрифт, за да определи разстоянието между линиите.
length Настроива фиксирано разстояние между линиите.
% Определя разстояние между линиите.в % спрямо големината на избрания шрифт
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop