Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Table


Свойството table позволява да се настрой положението на таблицата.

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
border-collapse Определя дали рамките на таблицата са сгънати в една или отделени като в стандартен HTML. collapse
separate
5 1 7 2
border-spacing Задава разстояние, което разделя рамките на клетките (само за "separated borders" модел). length length 5M 1 6 2
caption-side Задава позицията на заглавието на таблицата top
bottom
left
right
5M 1 6 2
empty-cells Задава дали да се покаже празна клетка в таблицата (само за "separated borders" модел). show
hide
5M 1 6 2
table-layout Задава алгоритъм, който се използва за визуализирането на редовете, колоните и клетките на таблицата. auto
fixed
5 1 6 2
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop