Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Background


Свойството background позволява да се контролира цвета на фона на елементите, да се зададе картинка за фон, да се повтори фоновата картинка вертикално или хоризонтално, и да се позиционира картинка в страницата.

Пример:

body

background: #FF0000
}

body

background: url(stars.gif) no-repeat top
}

body

background: #00FF00 url(stars.gif) no-repeat fixed top
}  


Свойства на фона:

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
background Съкратено свойство за настройване на всички свойства на фона в една декларация. background-color
background-image
background-repeat background-attachment background-position
4 1 6 1
background-attachment Определя дали фоновата картинка е фиксирана или скролира до останалата част от страницата. scroll
fixed
4 1 6 1
background-color Определя цвета на фона на елемента. color-rgb
color-hex
color-name
transparent
4 1 4 1
background-image Задава картинка за фон. url(URL)
none
4 1 4 1
background-position Задава началната позиция на фоновата картинка. top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x% y%
xpos ypos
4 1 6 1
background-repeat Задава дали/как да бъде повтаряна фоновата картинка. repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
4 1 4 1
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop