Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Positioning


Свойството positioning позволява да се позиционира елемента.

Свойство Описание Стойност IE F N W3C
bottom Задава колко близо долният ъгъл на елемента е над/под долния ъгъл на предходния елемент. auto
%
length
5 1 6 2
clip Задава форма на елемента. Елемента се подрязва по формата и се показва. shape
auto
4 1 6 2
left Задава колко близо левият ъгъл на елемента е в ляво/дясно от левия ъгъл на предходния елемент. auto
%
length
4 1 4 2
overflow Настроива какво ще се случи ако елемента премине границите си. visible
hidden
scroll
auto
4 1 6 2
position Поставя елемента в статична, свързана, абсолютна или фиксирана позиция. static
relative
absolute
fixed
4 1 4 2
right Задава колко близо десният ъгъл на елемента е в ляво/дясно от десния ъгъл на предходния елемент. auto
%
length
5 1 6 2
top Задава колко близо горният ъгъл на елемента е над/под горния ъгъл на предходния елемент. auto
%
length
4 1 4 2
vertical-align Задава вертикалното подравняване на елемента. baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%
4 1 4 1
z-index Определя реда на подреждане на елементите. auto
number
4 1 6 2
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop