Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Min-width


Свойството min-width настроива минималната ширина на елемент.

Пример:

h2 { min-width: 50px }

Възможни стойности:

Стойност Описание
length Определя минималната ширина на елемента.
Стоиността по поддразбиране: в зависимост от браузъра.
% Определя минималната ширина на елемента в % спрямо съдържащия блок.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop