Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Counter-reset


Свойството counter-reset настройва стойност от, която да започне преброяването на появите на селектора. Стойност по подразбиране:0.

Пример:

A way to number sections and sub-sections with "Section 1", "1.1", "1.2", etc.

h1:before
{
content: "Section " counter(section) ". ";
/* Add 1 to section */
counter-increment: section;
/* Set sub-section to 0 */
counter-reset: sub-section;
}

h2:before 
{
content: counter(section) "." counter(sub-section) " ";
counter-increment: sub-section;
}


Възможни стойности:

Стойност Описание
none Стойност по подразбиране. Не се повишава броя в селектора.
identifier number Identifier определя selector, id, или class, които ще върнат брояча. Numberнастройва стойност от, която да започне преброяването на появите на селектора.Number може да бъде положително, отрицателно число или 0
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop