Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Padding-bottom


Свойството padding-bottom определя долен padding на елемент.

Пример:

h1

padding-bottom: 10px
}

Възможни стойности:

Стойност Описание
length Задава фиксиран долен padding. Стойността по подразбиране е 0.
% Определя долния padding като % от общата височина/ширина на затварящия елемент. Това свойство не работи, както се очаква във всички браузъри.
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop