Background Border Classification Dimension Font Generated Content List and Marker Margin Outline Padding Positioning Table Text Pseudo-classes Pseudo-elements !important  

Border-style


Свойството border-style задава стил на четирите рамки, може да има от един до четири стила.

Пример:

table {border-style: dotted}
all four borders will be dotted

table {border-style: dotted dashed}
top and bottom border will be dotted, left an right border will be dashed 

table {border-style: dotted dashed solid}
top border will be dotted, left and right border will be dashed, bottom border will be solid

table {border-style: dotted dashed solid double}
top border will be dotted, right border will be dashed, bottom border will be solid, left border will be double


Възможни стойности:

Стойност Описание
none Без рамка.
hidden Същото като "none", освен при конфликт в резолюциите на рамките на елемента table
dotted Задава точкова рамка. Визуализира се като солидна от повечето браузъри.
dashed Задава прекъсната рамка. Визуализира се като солидна от повечето браузъри.
solid Задава солидна рамка.
double Задава двойна рамка. Дебилината на двете рамки е равна на стойността на border-width.
groove Задава 3D вдлъбната рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
ridge Задава 3D изпъкнала рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
inset Задава 3D вмъкната рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
outset Задава 3D начална рамка. Ефектът зависи от цвета на рамката.
 
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop