HTML <meta> tag


Определение и употреба:

Съдържа ключови думи, описание за страницата, които се четат от търсещите машини.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <meta />.

Пример:

Define keywords for search engines:
<meta name="keywords" content="HTML, DHTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript, VBScript" />
Define a description of your web page:
<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML, CSS, XML, and XHTML" />
Define the last revision of your page:
<meta name="revised" content="Hege Refsnes, 6/10/99" />
Refresh page every 5 seconds:
<meta http-equiv="refresh" content="5" />

Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
content some_text Дефинира meta информация, която да се асоциира с http-equiv или name STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
http-equiv content-type
expires
refresh
set-cookie
Свързва атрибута content с HTTP header. STF
name author
description
keywords
generator
revised
others

Свързва атрибута content с име.

STF
scheme some_text Определя формат, който да бъде използван за интерпретация на стойност на атрибута content. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop