HTML <img> tag


Определение и употреба

Елементът img oпределя картинка.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <img />.
Атрибутите "align", "border", "hspace", и "vspace" на елемента картинка не се поддържат в XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

Код Браузър

<img src="angry.gif" alt="Angry" />

Angry

Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
alt text Задава кратко описаниена картинката. TF
src URL URL, където се намира картинката. TF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align top
bottom
middle
left
right
Определя как да се подравни картинката спрямо заобикалящия я текст. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
border pixels Задава рамка около картинката. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
height pixels
%
Задава височината на картинката. STF
hspace pixels Задава бяло пространство в ляво и дясно от картинката. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
ismap URL Определя картинката като server-side image map STF
longdesc URL Адрес на документ, който съдържа подробно описание за картинката. STF
usemap URL Определя картинката като client-side image map STF
vspace pixels Задава бяло пространство отдолу и отгоре на картинката. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
width pixels
%
Задава ширина на картинката. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop