HTML <form> tag


Определение и употреба:

Елементът form създава потребителска форма с input елемент, която съдържа текстови полета, отметки, радио бутони и други. Използва да препрати потребителската информация до друг адрес.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<form action="form_action.html"
method="get">

First name:
<input type="text" name="fname" value="Mickey" />
<br />
Last name:
<input type="text" name="lname" value="Mouse" />
<br />
<input type="submit" value="Submit" />

</form>

<p>
If you click the "Submit" button, you will send your input to a new page called form_action.html.
</p>
First name:
Last name:

Ако кликнете на "Submit" бутона, ще Ви препрати на нова страница наречена form_action.html.


Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
action URL URL, което определя къде да бъде изпратена информацията, когато е натиснат бутона "Submit" . STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
accept list of contenttypes Разделен със запетая списък от съдържащи се видове, които сървърът, който изпълнява формата поддържа правилно STF
accept-charset charset_list Разделен със запетая списък от възможни знакови групи от информация. Стойност по подразбиране "unknown" STF
enctype mimetype Mime type използван за енкодинг на съдържанието на формта. STF
method get
post
HTTP метод за изпращане на информация към action URL. Стойността по подразбиране е get.

method="get": Този метод изпраща съдържанието на формата в URL: URL?name=value&name=value. Note: Ако стойността на формата съдържа non-ASCII знаци или превишава 100 знакаТРЯБВА да се използва method="post".

method="post": Този метод изпраща съдържанието на формата в на заявката. Note: Повечето браузъри не могат да отбележят post заявките.

STF
name form_name Определя уникално име на формата. TF
target _blank
_parent
_self
_top

Къде да се отвори URL-то цел.

  • _blank - нов прозорец
  • _self - в същия прозорец
  • _parent - в по-горен фрейм.
  • _top - в целия прозорец.
TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onsubmit script  Скриптът се стартира, когато формата се събмитне.
onreset script  Скриптът се стартира, когато формата се ресетне.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop