HTML <td> tag


Определение и употреба:

Създава клетка на таблица.

Разлики между HTML и XHTML

Атрибутът "nowrap", "height", "width" и "bgcolor" на елемента table не се поддържа в XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

Код Браузър
<table border = "1">
<tr>
<td>Cell A</td>
<td>Cell B</td>
</tr>
</table>
Cell A Cell B

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
abbr abbr_text Съдържа съкратена версия на съдържанието в клетката. STF
align left
right
center
justify
char
Определя хоризонталното подравняване на съдържанието в клетката. STF
axis category_names Определя име за клетката. STF
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цвят за фон на клетка на таблица. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
char character Определя към кой знак да се подравни текста.
Бележка: Използва се само ако align="char"!
STF
charoff pixels
%
Определя подравняване към първия знак, от който започва подравняването.
Бележка: Използва се само ако align="char"!
STF
colspan number Определя броя на колоните, които трябва да се съберат. STF
headers header_cells'_id Разделен с разстояния списък на клетки IDs, които изискват header информация за клетката. Този атрибут е позволен само в браузъри, който поддържат само текстови header информация за дадена клетка STF
height pixels Определя височината на клетката.
Не се препоръчва. Използва се вместо style.
TF
nowrap nowrap Определя дали да се позволи или забрани автоматичното събирането на текст в дадена клетка. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
rowspan number Определя броя на редовете, които тази клетка трябва да събере. STF
scope col
colgroup
row
rowgroup
Определя дали тази клетка осигурява header информация за останалите редове, които съдържа, или за останалите колони, или за останалите групи редове, които съдържа, или за останалите групи колони, които съдържа. STF
valign top
middle
bottom
baseline
Определя вертикалното подравняване на съдържанието в клетката. STF
width %
pixels
Определя ширината на клетката. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop