HTML <tbody> tag


Определение и употреба:

Създава тяло на таблица. Позволява да се групират редове от таблицата.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<table border = "1">
<thead>
<tr>
<td>This text is in the THEAD</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>This text is in the TFOOT</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td> This text is in the TBODY</td> 
</tr>
</tbody>
</table>
This text is in the THEAD
This text is in the TFOOT
This text is in the TBODY

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align left
right
center
justify
char
Определя хоризонталното подравняване на съдържанието в клетката. STF
char character Определя към кой знак да се подравни текста.
Бележка: Използва се само ако align="char"!
STF
charoff pixels
%
Определя подравняване към първия знак, от който започва подравняването.
Бележка: Използва се само ако align="char"!
STF
valign top
middle
bottom
baseline
Определя вертикалното подравняване на съдържанието в клетката. STF
width %
pixels
Определя ширината на клетката. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop