HTML <table> tag


Определение и употреба:

Създава таблица.

Разлики между HTML и XHTML

Атрибутът "align" и "bgcolor" на елемента table не се поддържа в XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

Код Браузър
<table border = "1">
<tr>
<td>Cell A</td>
<td>Cell B</td>
</tr>
</table>
Cell A Cell B

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
align left
center
right
Как да се подравни таблицата. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Определя цвят за фон на таблицата. Не се препоръчва. Използва се вместо style. TF
border pixels Определя ширина на рамката.
Бележка: Настройването на border="0" показва таблицата без рамки.
STF
cellpadding pixels
%
Определя разстоянието между стените на клетките и съдържанието. STF
cellspacing pixels
%
Определя разстоянието между на клетките. STF
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
Определя кои страни на рамката ограждащи таблицата ще бъдат видими.
Бележка: Атрибутът "border" може да се свърже с атрибута "frame", за да се определи дебелината на рамката.
STF
rules none
groups
rows
cols
all
Определя хоризонтална/вертикална разделяща линия.
Бележка: Трябва да се използва с "border".
STF
summary text Определя описание на таблицата за синтезиране на реч/невизуална рамка. STF
width %
pixels
Определя ширината на таблицата. STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop