HTML <a> tag


Определение и употреба:

<a> тага се дефинира като котва. Може да бъде използван по два начина:
1. За създаване на линк към друг документ като се използва атрибутът href .
2. За създаване на bookmark вътре в документ, с използването на име или атрибута id.

Разлики между HTML и XHTML

няма

Пример:

Код Браузър
<a href="http://www.designbyraro.com" > Design By RARO </a> Design By RARO

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
charset character_encoding Определя енкодинга на URL-то цел. STF
coords

if shape="rect" then
coords="left,top,right,bottom"

if shape="circ" then
coords="centerx,centery,radius"

if shape="poly" then
coords="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn"

Задава координати в зависимост какъв shape атрибут е зададен на image map. STF
href URL Адресът на линка. STF
hreflang language_code Определя основния език на URL-то цел. STF
name section_name

Използва се за задаване на отбелязка.

STF
rel alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
copyright
chapter
section
subsection
appendix
help
bookmark
Определя отношението между насоящия документ и URL-то цел. STF
rev alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
copyright
chapter
section
subsection
appendix
help
bookmark
Определя отношението между URL-то цел и насоящия документ. STF
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
Определя региона при разделяне на area таг. Използва се с coords атрибут. STF
target _blank
_parent
_self
_top

Къде да се отвори URL-то цел.

  • _blank - нов прозорец
  • _self - в същия прозорец
  • _parent - в по-горен фрейм.
  • _top - в целия прозорец.
TF
type mime_type Определя MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) type на URL-то цел STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop