HTML <script> tag


Определение и употреба

Дефинира скрипт като например Javascript.

Разлики между HTML и XHTML

Атрибутът "language" на елемента script не се поддържа в XHTML 1.0 Strict DTD.

Пример:

Код Браузър

<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>


Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
type text/ecmascript
text/javascript
application/ecmascript
application/javascript
text/vbscript
Задава MIME type на скрипта. STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
charset

charset

Определя енкодинга на скрипта. STF
defer defer Определя, че скриптът няма да генерира съдържание на документ. STF
language javascript
livescript
vbscript
other
Определя скриптовия език. Не се препоръчва. Използва се вместо "type" . TF
src URL Определя адрес на файл, който съдържа скрипт. STF
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop