HTML <input> tag


Определение и употреба:

Определя поле, в което потребителят може да въвежда информация.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <input />.

Пример:

Код Браузър
<form action="form_action.html"
method="get">

First name:
<input type="text" name="fname" value="Mickey" />
<br />
Last name:
<input type="text" name="lname" value="Mouse" />
<br />
<input type="submit" value="Submit" />

</form>

<p>
If you click the "Submit" button, you will send your input to a new page called form_action.html.
</p>
First name:
Last name:

Ако кликнете на "Submit" бутона, ще Ви препрати на нова страница наречена form_action.html.


Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
accept list of contenttypes Разделен със запетая списък от съдържащи се видове, които сървърът, който изпълнява формата поддържа правилно STF
align left
right
top
texttop
middle
absmiddle
baseline
bottom
absbottom
Определя подравняването на текст следван от кертинка.
Бележка: Използва се само с type="image"
TF
alt text Дефинира алтернативен текст за картинка.
Бележка: Използва се само с type="image"
STF
checked checked Показва, че елемента трябва да е чекнет, когато се появи за първи път.
Бележка: Използва се с type="checkbox" и type="radio"
STF
disabled disabled Не позволява на потребителя да пише текст и да селектира елемента при първоначалното му зареждане.
Бележка: Не може да се използва с type="hidden".
STF
maxlength number Определя максималния брой позволени знаци в текстово поле.
Бележка: Използва се само с type="text".
STF
name field_name Определя уникално име на елемента input.
Бележка: Атрибутът е задалжителен за type="button", type="checkbox", type="file", type="hidden", type="image", type="password", type="text", и type="radio".
STF
readonly     readonly     Показва, че стойността на този елемент не може да бъде променена.
Бележка: Използва се само с type="text".
STF
size number_of_char Определя размера на полето.
Бележка: Не може да се използва с type="hidden".
STF
src URL Определя адреса на картинката, която трябва да се покаже.
Бележка: Използва се само с type="image"
STF
type button
checkbox
file
hidden
image
password
radio
reset
submit
text
Опеделя вида на input елемента. Стойността по подразбиране е "text" STF
value value За buttons, reset buttons и submit buttons: Определя текста на бутона.

За image buttons: Определя символичния резултат на полето, което подава скрипта.

За checkboxes и radio buttons: Определя символичния резултат на input елемента, когато се кликне. Резултатът се изпраща към действието на формата URL.

За hidden, password, и text fields: Определя стойност по подразбиране на елемента.

Бележка: Не може да се използва с type="file"

Бележка: Този атрибут е задължителен за type="checkbox" и type="radio"

STF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onselect script  Скриптът се стартира, когато елемента е селектиран.
onchange script  Скриптът се стартира, когато елемента се променя.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop