HTML <аrea> tag


Определение и употреба

Определя част от карта на картинка върху, която може да се кликне.

Разлики между HTML и XHTML

В XHTML се затваря по следния начин <area />.

Пример:

Код Браузър

<p>Click on one of the dasys:</p>

<img src ="jacksen060200002.jpg" width="168" height="126" alt="Dasys" usemap ="#dasysmap" />
<map id ="dasysmap" name="dasysmap"> <area shape ="rect" coords ="0,0,82,126"
href ="yellow.htm" target ="_blank" alt="Yellow" /> <area shape ="circle" coords ="90,58,3" href ="pink.htm" target ="_blank" alt="Pink" /> <area shape ="circle" coords ="124,58,8" href ="red.htm" target ="_blank" alt="Red" /> </map>

Click on one of the dasys:

Dasys Yellow Pink Red

Задължителни атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
alt text Задава алтернативен текст на дадената част(area). STF

Поддържани атрибути

Атрибут Стойност Описание DTD
coords

if shape="rect" then
coords="left,top,right,bottom"

if shape="circ" then
coords="centerx,centery,radius"

if shape="poly" then
coords="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn"

Задава координати в зависимост какъв shape атрибут е зададен на image map. STF
href URL Адресът на линка. STF
nohref true
false
Изключва ареата от картата на картинката. STF
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
Определя региона при разделяне на area таг. Използва се с coords атрибут. STF
target _blank
_parent
_self
_top

Къде да се отвори URL-то цел.

  • _blank - нов прозорец
  • _self - в същия прозорец
  • _parent - в по-горен фрейм.
  • _top - в целия прозорец.
TF

Стандартни атрибути

Атрибут Стойност Описание
class class_rule or style_rule Класът на елемента
id id_name Уникално id за елемента
style style_definition Описание на вътрешен стил.
title tooltip_text  Текст, който се визуализира като подсказка.
dir ltr | rtl Определя посоката на текста
lang language_code Определя кода на езика.
accesskey character Настройва клавиш за достъп до елемента.
tabindex number Определя реда на табулации на елементите.

Събития атрибути:

Атрибут Стойност Описание
onfocus script  Скриптът се стартира, когато елемента е на фокус.
onblur script  Скриптът се стартира, когато елемента загуби фокус.
onclick script  Какво да бъде направено, когато се кликне с мишката.
ondblclick script   Какво да бъде направено, когато се кликне двапъти с мишката.
onmousedown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат бутон на мишката.
onmouseup script  Какво да бъде направено, когато се пусне бутона на мишката.
onmouseover script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката е върху елемента.
onmousemove script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи.
onmouseout script  Какво да бъде направено, когато курсора на мишката се движи извън елемента.
onkeypress script  Какво да бъде направено, когато е натиснат и пуснат клавиш от клавиатурата.
onkeydown script  Какво да бъде направено, когато е натиснат клавиш от клавиатурата.
onkeyup script  Какво да бъде направено, когато е пуснат клавиш от клавиатурата.
Back To Top
 
Copyright © 2007 RARO Design & Develop