Внимание! За да видите коректно документа, отворете го като HTML код Структура на HTML документа ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - указва типа на документа и версията на HTML - указва начало на HTML файл маркери - съдържа описателна информация, обща за цялата страница - указва кодовата таблица, в случая windows-1251, стандартната за страници на български език Заглавие - указва заглавие, извеждано в лентата на браузера - указва автора на страницата - кратко описание (до 150 символа) на съдържанието на страницата - списък на ключовите думи, имащи отношение към съдържанието на страницата и описващи я най-добре (важен за търсещите машини) - указва езика, на който е написан HTML документа (важен за търсещите машини) текст и маркери - указва същинската част на страницата, която се визуализира в браузера background="URL" - изображение, което ще се ползва за фон bgcolor="цвят" - цвят на фона на страницата text="цвят" - цвят на текста на страницата link="цвят" - цвят на връзките alink="цвят" - цвят на връзката, върху която е курсора vlink="цвят" - цвят на посетените връзки - указва край на HTML файл Структуриране на текста

Заглавие

- заглавия от 1-во ниво. Текста се извежда с по-голям шрифт, удебелен, и се оставя по 1 празен ред преди и след заглавието
Заглавие
- заглавия от 6-то ниво. Текста се извежда с по-малък шрифт, удебелен, и се оставя по 1 празен ред преди и след заглавието

Текст

- отделя текста в отделен параграф. Оставя по 1 празен ред преди и след параграфа. Ако няма затварящ маркер, действието му е като на
align="left" - ляво подравняване "right" - дясно подравняване "center" - центриран текст "justify" - двустранно подравняване
- добавя нов ред clear="all" "left" "right"
Текст
- общ контейнер за текст и обекти. Използва се за подравняване и за стилове. Не оставя празен ред преди и след параграфа
Текст
- вмъкване на текста навътре текст - забранява прекъсването на текста и пренасянето му на по-долен ред
текст
- преформатиран текст (например за програмен код) - извежда се така както е изписан в редактора, с всички интервали и нови редове HTML код - за HTML код - извежда се така както е изписан в редактора, с ъгловите скоби около маркерите, с всички интервали и нови редове
адрес
- адрес (не електронен, а например пощенски адрес) - обикновено се извежда наклонен цитат - за вмъкване на цитати - обикновено се извежда наклонен
- изобразява хоризонтална линия width="число или процент%" - широчина на линията в пиксели или в процент от широчината на екрана size="пиксели" - дебелина на линията в пиксели align="left" - ляво подравняване "right" - дясно подравняване "center" - линията е в средата noshade - ако искаме линията да няма сянка color="цвят" - цвят на линията, но не е гарантирано че ще се поддържа от всички браузери - указва коментар, който не се изобразява в браузера Форматиране на текста текст - указва изобразяване на текста с указания шрифт. Указват се един или няколко шрифта, разделени със запетая size="размер" - указва размера на шрифта "1" - най-малък текст "7" - най-голям текст "+1" - малко по-голям от стандартния размер "-1" - малко по-малък от стандартния размер color="цвят" - задава цвят на текста текст - текст малко по-голям от текущия размер текст - текст малко по-малък от текущия размер - за курсивен (наклонен) текст или - за подчертан текст или или - за зачертан текст - горен индекс (повдига текста спрямо основния и намалява размера му) - долен индекс (текста става по-долу спрямо основния и с по-малкък размер) - за дефиниции. Извежда се с курсивен текст - за указване на променливи в текста. Извежда се с курсивен текст - изписва текста в шрифт като на пишеща машина (с шрифт с фиксирана широчина, например Courier) или - за програмен код. Изписва текста в шрифт с фиксирана широчина - за извеждане на онова, което потребителя трябва да въведе от клавиатурата (например при попълване на форми или въвеждане на пароли), Изписва текста в шрифт с фиксирана широчина и - за изписване съответно на акроними и абревиатури. Възпроизвежда се от аудио-браузърите, където указва изговаряне на всяка една буква поотделно. Може да съдържат атрибута title, на който се задава като стойност пълното название на съкращението. Например WWW Добавяне на изображения - извеждане на изображение, намиращо се на адрес URL alt="Алт.текст" - текст, извеждан преди да се зареди изображението или вместо него title="Подсказка" - подсказка извеждана когато курсора е върху изображението height="пиксели" - височина на изображението в пиксели width="пиксели" - широчина на изображението в пиксели align="top" - подравняване по горния край на първия ред от текста "middle" - подравняване по средата на първия ред от текста "bottom" - подравняване по долния край на първия ред от текста "left" - изображението е вляво, а текста го облива отдясно "right" - изображението е вдясно, а текста го облива отляво border="пиксели" - размер на рамката около изображението в пиксели hspace="пиксели" - разстояние между изображ. и текста в хоризонтална посока vspace="пиксели" - разстояние между изображ. и текста във вертикална посока Добавяне на препратки подчертан текст - указване на препратка към страница URL target="_blank" - отваряне на препратката в нов прозорец "име" - отваряне на множество препратки в един и същ прозорец текст - указване на котва (място към което ще сочат други препратки) target="_blank" текст - препратка към друго място в същата страница текст - препратка към определено място в друга страница текст - препратка стартираща програма за електронна поща
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автор: Данаил Трайчев Лиценз: CC BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/bg/ Версия: 1.0 Последна промяна: 12.11.2007